Evropský sbor solidarity

Evropský sbor solidarity je nová iniciativa Evropské unie, která mladým lidem umožní působit jako dobrovolník nebo pracovat v rámci projektu ve prospěch místních komunit v celé Evropě. První účastníci by se do projektů mohli začít zapojovat od června 2017.

Kdo se může do evropského sboru solidarity zapojit?

Mladí lidé od 17 (na projekt mohou odjet až po dosažení 18 let) do 30 let, kteří

  • jsou občany některé ze zemí EU (či Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Turecka,) popř. tam mají trvalé bydliště;
  • souhlasí s posláním a zásadami evropského sboru solidarity a budou je dále prosazovat.

A jak na to?

Mladí lidé, kteří se do projektu zaregistrují, budou zařazeni do mezinárodní databáze, ve které budou zapojené organizace vyhledávat účastníky do svých projektů. Poté, co je organizace kontaktují, mohou se do projektu zapojit (nebo účast odmítnout).

Do jakých projektů se mohu zapojit?

Projekty evropského sboru solidarity se budou týkat širokého spektra témat, ale jejich společným jmenovatelem pro ně vždy bude plnění poslání sboru evropské solidarity a souvisejících zásad. Může jít například o:

  • Pomoc při obnově školy nebo komunitního centra, které byly zničeny při zemětřesení
  • Poskytování podpory nově příchozím žadatelům o azyl
  • Odklízení vegetace z lesů v rámci prevence lesních požárů
  • Práce se zdravotně postiženými osobami v komunitním centru

Aktivity evropského sboru solidarity tvoří dvě vzájemně se doplňující složky:

  • dobrovolnická činnost

Nabízí mladým lidem příležitost pracovat v zahraničí na plný úvazek jako dobrovolník po dobu dvou až dvanácti měsíců. Staví na Evropské dobrovolné služby (součástí programu Erasmus+) a na jiných programech financování EU.

Dobrovolníci za práci nedostávají plat. V závislosti na typu programu financování EU ale obdrží zpravidla podporu na cestu do místa výkonu činnosti a zpět, dále ubytování, stravu, zdravotní pojištění a malé kapesné na pokrytí každodenních životních nákladů.

  • profesní činnost

Má mladým lidem poskytnout příležitost najít zaměstnání, stáž či učňovskou přípravu v celé řadě odvětví, která se do solidarity zapojují a která hledají vysoce motivované mladé lidi se sociálním cítěním. Profesní složka bude zaváděna postupně prostřednictvím partnerství s veřejnými orgány, nevládními organizacemi i komerčními organizacemi činnými v této oblasti.

Účastníkům bude jim vyplácena mzda, ze které by obvykle měli být schopni pokrýt své každodenní životní náklady a ubytování. Budou se na ně také vztahovat pracovněprávní předpisy země, kde budou zaměstnáni.

Účastníci sboru, kteří budou působit jako stážisté nebo v rámci učňovské přípravy, uzavřou pracovní smlouvu a obvykle obdrží denní příspěvek na pokrytí životních nákladů.

Zapojené organizace

Evropský sbor solidarity sdružuje široké spektrum organizací – vládní i nevládní organizace a podniky, orgány místní samosprávy všech velikostí, které realizují projekty souvisejících se solidaritou. Každá organizace musí být před první projektem akreditována a projít kontrolou (organizace, které jsou již registrovány u Evropské dobrovolné služby, jsou v zásadě schváleny automaticky).

Evropská komise bude průběžně zveřejňovat oznámení, že přijímá návrhy různých typů projektů pro činnost evropského sboru solidarity. Tyto projekty musí být v souladu s posláním a zásadami sboru.

Kde najdu další informace o evropském sboru solidarity?

 

zdroj: http://europa.eu/youth/solidarity_cs; http://euractiv.cz;