Laboratoř Evropské unie

Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci s Odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky vyhlásilo už 5. ročník projektu

Laboratoř Evropské unie: sborník nejlepších diplomových prací s tematikou EU,

který je realizovaný Katedrou světové ekonomiky Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze ve spolupráci s Centrem evropských studií VŠE a zástupci dalších univerzit/vysokých škol v ČR.

Hlavním cílem projektu je podnítit přínos nových myšlenek týkajících se prohlubování a zkvalitňování činnosti Evropské unie na akademické úrovni, ocenit tvůrčí aktivity studentů při tvorbě jejich diplomové práce a zvýšit zájem vysokoškolských studentů o evropské záležitosti.

Do soutěže může být přihlášena práce studenta/absolventa magisterského či navazujícího magisterského studijního programu/oboru týkajícího se evropských záležitostí, která řeší aktuální tematiku Evropské unie. Tato práce musí být obhájena způsobem obvyklým na dané univerzitě/vysoké škole, přičemž od obhajoby práce neuplynul více než jeden rok.

Jak přihlásit svou diplomovou práci:

Přihlásit se lze vyplněním stručné přihlášky (viz příloha).

Přihlášku může podat sám autor diplomové práce, či jiná osoba (vedoucí práce, vedoucí studijního programu/oboru, vedoucí katedry, proděkan fakulty apod.) po získání písemného souhlasu studenta (součást přihlášky).  

Povinnou součástí přihlášky je diplomová práce v on-line verzi a fakultativní součástí autorský sylabus diplomové práce (viz příloha) v požadované formální úpravě.

Termín pro zaslání přihlášky je do 15. března 2015

Kontaktní údaje:

Svou přihlášku s požadovanou přílohou (přílohami) zasílejte na adresu:

doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D., Katedra světové ekonomiky, Fakulta mezinárodních vztahů VŠE
e-mail: jirankov zavináč vse.cz
tel.: 224 095 230

Soutěž bude vyhodnocena do 30. června 2015.

Ocenění:

Z přihlášených diplomových prací bude vybráno na základě oponentských posudků nezávislých hodnotitelů kolektivním rozhodnutím sedmičlenné redakční rady deset nejlepších prací podle následujících kritérií:

  • stanovení cílů, hypotéz a jejich naplnění
  • použité metody
  • obsahová správnost a hloubka provedené analýzy
  • schopnost argumentace a kritického myšlení
  • citace a práce se zdroji
  • formální úprava, jazyková a stylistická úroveň

Sylaby deseti nejlepších diplomových prací budou zveřejněny ve sborníku vědeckého typu.

Tři nejlepší práce obdrží finanční odměnu ve výši:

1. místo: 700 EUR

2. místo: 500 EUR

3. místo: 300 EUR

Odměna pro autory bude vyplacena jako ekvivalent uvedených částek v Kč po přepočtu platným kursem.

Více informací o projektu a soutěži najdete na webových stránkách http://ces.vse.cz a http://euhrou.cz.

 

Zdroj: http://euhrou.cz