Studium na lyceích v Dijonu a Nîmes ve Francii

Studium na lyceích v Dijonu a Nîmes je tříleté a je zakončeno francouzskou maturitní zkouškou, jejíž součástí je i zkouška z českého jazyka a literatury. Výuka tohoto předmětu je pravidelně zajišťována českým lektorem, který zároveň vykonává funkci pedagogického dozoru pro české žáky. Po návratu do ČR je maturitní zkouška vykonaná na lyceích v Dijonu a Nimes uznána MŠMT jako ekvivalentní maturitní zkoušce konané v ČR.

Lycée CARNOT - Dijon
lyc21-carnot.ac-dijon.fr (FR)

Lycée ALPHONSE DAUDET - Nîmes
www.lyc-daudet-nimes.ac-montpellier.fr (FR)

Pro koho je studium určeno?

Uchazeč/ka musí splňovat každou z následujících podmínek:

 • je občanem/občankou České republiky, resp. má trvalý pobyt v České republice;
 • je žákem/žákyní školy, která je zařazena do sítě škol MŠMT;
 • je žákem/žákyní 9. ročníku základní školy nebo 1. ročníku čtyřletého gymnázia (resp. odpovídajících ročníků na víceletých gymnáziích);
 • je narozen/a po 1. lednu 2001;
 • ovládá francouzský jazyk na takové úrovni, aby byl/a schopen/schopna se po krátké aklimatizaci učit všem vyučovacím předmětům ve francouzštině, tzn. nejméně na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
 • studuje další cizí jazyk (angličtina, němčina nebo španělština);
 • dosáhl/a v posledním klasifikačním období celkového průměrného prospěchu do 1,8 (přičemž známka z francouzského jazyka a matematiky nebude horší než 2 - chvalitebně);
 • vyplní on-line registrační formulář a písemnou přihlášku k zařazení do výběrového řízení;
 • předloží lékařské osvědčení o zdravotním stavu (.pdf).

Poznámka: Ke studiu v Dijonu jsou přijímáni chlapci i dívky, do Nîmes pouze dívky.

Výběrové řízení

Místa v českých sekcích lyceí v Dijonu a v Nîmes se obsazují výběrovým řízením. Ve školním roce 2016/2017 proběhne výběrové řízení v následujících termínech:

 • v polovině března 2017 formou písemných zkoušek z francouzského jazyka (porozumění předloženému textu, 90 minut na vypracování);
 • v dubnu nebo květnu 2017 formou pohovoru (v rozsahu 15-20 minut) s uchazečem/uchazečkou o studium. K pohovoru budou v omezeném počtu pozváni pouze uchazeči a uchazečky, kteří/které se umístí na předních místech v písemné části výběrového řízení. Kromě dobré úrovně znalosti francouzštiny bude přihlédnuto také k dosaženým známkám z matematiky a dalších předmětů.

Vyhodnocení výsledků jednotlivých uchazečů o studium se provádí za přímé spoluúčasti francouzského partnera - Jazykové a vzdělávací sekce Francouzského institutu v Praze. Ústní části výběrového řízení se zúčastní také zástupci obou francouzských lyceí a francouzské územní správy.

Vyrozumění o výsledku písemných zkoušek, případně pozvánku k pohovoru v případě postupu do 2. kola výběrového řízení (pohovor) obdrží uchazeči a uchazečky e-mailem prostřednictvím Akademické informační agentury DZS, na jejíž webové adrese je toto oznámení včetně on-line registračního formuláře, písemné přihlášky i osvědčení o zdravotním stavu zveřejněno.

Žádosti o zařazení do výběrového řízení

Všichni uchazeči vyplní on-line registrační formulář.

Vyplněnou písemnou přihlášku (.pdf) k výběrovému řízení ke studiu (včetně požadovaných příloh a písemného doporučení ředitele školy, kterou žák/žákyně navštěvuje) zašlou rodiče nebo zákonní zástupci uchazečů, a to do 15. února 2017 na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
odbor mezinárodních vztahů
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Podrobnější podmínky zařazení do výběrového řízení a další informace o studiu lze najít na adrese www.zahranici-stipendium.cz (Studenti ZŠ/SŠ).

Finanční náklady

 • MŠMT ČR hradí cestu autobusem z Prahy do uvedených měst a zpět na počátku a konci každého školního roku (další cesty hradí rodiče/zákonní zástupci - v případě studia v Dijonu se žáci musejí vracet 4x za školní rok na prázdniny do ČR).
 • Francouzská strana hradí studentům z České republiky po dobu deseti měsíců školního roku většinu nákladů na stravu a ubytování, poskytne většinu učebních pomůcek a kapesné. Zbývajícíc náklady (za 10 měsíců je to pro studium na lyceu Alphonse Daudet v Nîmes 1 000 eur ročně, a to včetně pojištění, na lyceu Carnot v Dijonu 500 eur bez pojištění – to ne nutné pro případ nemoci, úrazu, repatriace či škody způsobené třetí osobě zajistit samostatně) hradí žáci sami, resp. jejich rodiče/zákonní zástupci.

Stipendium

Žáci, pro které by příspěvek 1.000 EUR za školní rok mohl být překážkou pro podání přihlášky do výběrového řízení, mohou v případě přijetí ke studiu zažádat o podporu Lycejní stipendijní fond.

Žádat lze o částky do limitu 1 000 EUR. Se žádostí je nutné odeslat i podepsaný motivační dopis v češtině s odůvodněním vaší žádosti obsahující:

 • informaci o finanční a sociální situaci vaší rodiny,
 • pro nové studenty: proč jste si rozhodli studovat francouzštinu, kde jste se ji učili, jaké jsou vaše motivace pro studium ve Francii, co od svého studia očekáváte…,
 • pro stávající studenty: jak své dosavadní studium hodnotíte, jaké jsou vaše plány do budoucna…

Více informací ke stipendiím získáte na e-mailu stipendijni.fond zavináč email.cz nebo na webu www.dijon-nimes.eu/lycejni-stipendijni-fond.

 

Zdroj: www.msmt.cz, www.dzs.cz, www.dijon-nimes.eu