Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s.

základní a mateřská škola: Tetín 1, Prostějov, 79601
střední škola: Výšovice 80, 79809
telefon: 582 360 007
e-mail: pvtetin zavináč pvtetin.cz
www stránky: www.pvtetin.cz

Cílovou skupinou jsou děti se speciálními vzdělávacími potřebami, se souběžným postižením více vadami.

Mateřská škola

Vzdělávání v mateřské škole probíhá podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem "Barevný svět v naší školce". Děti jsou do školy sváženy z okresů Prostějov, Přerov, Olomouc, Vyškov a Kroměříž školním automobilem. Kapacita třídy v MŠ je 5 dětí – děti se souběžným postižením více vadami, ve věku od 3 do 7 let. Ve třídě pracují dvě učitelky a jedna asistentka pedagoga.

V budově je k dispozici tělocvična, místnost SNOEZELEN s rehabilitačními zařízeními a odborně fundovanou pracovnicí, kabinet logopedie s odborným pracovníkem, NZZ OS LIPKA zaměřené na rehabilitaci a logopedii s klinickým logopedem, ve škole pracuje psycholog. Celá škola je bezbariérově upravena.

Základní škola

Škola je zřízena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (kombinace postižení). Je školou úplnou - poskytuje komplexní vzdělávání na 1. a 2. stupni.

V oblasti základního vzdělávání poskytujeme vzdělávání ve třídách základní školy, základní školy praktické a základní školy speciální (včetně rehabilitačního vzdělávacího programu). Výchovně-vzdělávací péče je poskytována ve školní družině, v pravidelné zájmové  činnosti (kroužky: keramický, pracovní terapie, pěvecký - muzikoterapie, práce s počítačem), v logopedické poradně, v poradně pro děti s poruchou autistického spektra, v poradně pro prevenci sociálně-patologických jevů, v poradně výchovného poradenství a nepravidelná zájmová činnost.

Střední škola (jednoletá nebo dvouletá)

Vzdělávání v praktické škole umožňuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami doplnění a rozšíření všeobecného vzdělání dosaženého v průběhu plnění povinné školní docházky, osvojení vědomostí, dovedností potřebných k výkonu konkrétních jednoduchých činností v různých profesních oblastech i v každodenním životě.

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10

www stránky: www.sezampv.cz

Mateřská škola

Mozartova 30, 79601, Prostějov
telefon: 582 344 324
e-mail: skolka zavináč quick.cz

Mateřská škola poskytuje výchovu a vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami ve věku od 3 do 7 let. Je rozdělena do 6 tříd. Jednotlivé třídy mohou navštěvovat děti s vadou řeči, zraku, sluchu, s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením. Školu rovněž navštěvují dětí s hyperaktivitou nebo s rozličnými zdravotními obtížemi (cystická fibróza, leukémie, diabetes...). O děti pečuje 13 pedagogických zaměstnanců, jimž podle potřeb dětí pomáhají 1-2 pedagogické asistentky.

Základní škola, odborné učiliště, školní družina

Komenského 10, 79601, Prostějov
telefon: 582 346 868
e-mail: specskoly zavináč pvskoly.cz

Věnuje se komplexní výchově a vzdělávání mentálně postižených žáků. Nabídka oborů SŠ:

  • Strojírenské práce
  • Stravovací a ubytovací služby
  • Pečovatelské služby
  • Provozní služby
  • Praktická škola jednoletá
  • Praktická škola dvouletá

Internát, školní jídelna

Budova Tetín 3
telefon:
778 709 835

Dětský domov a Školní jídelna Prostějov

Lidická 86, Prostějov, 79601
telefon: 582 406 603
e-mail: ddprostejov zavináč pvskoly.cz
www stránky: zsadd-prostejov.cz

Dětský domov

Kapacita 48 dětí. Do dětského domova jsou umisťovány děti na základě rozhodnutí soudu.

Základní škola speciální

Pracuje podle Vzdělávacího programu pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy schváleném MŠMT ČR, pod. čj. 24035/97-22 a podle Školního vzdělávací programu pro vzdělávání dětí a žáků v základní škole speciální „Je nám spolu dobře“ – kapacita 60

Přípravný stupeň základní školy speciální

Pracuje podle Školního vzdělávací programu pro vzdělávání dětí a žáků v základní škole speciální „Je nám spolu dobře“ – kapacita 12

Praktická škola jednoletá

Pracuje podle Školního vzdělávacího programu „Je nám spolu dobře 2“ – kapacita 25 žáků

Školní družina – kapacita 30

Speciálně pedagogické centrum

Pracuje dle projektu SPC a na základě zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání(školský zákon).

 

Použité zdroje: www.pvskoly.cz; uvedené webové stránky